Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah dan Jawaban – Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah berjalan selama 13 tahun di mana 3 tahun pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya yaitu dakwah terperinci-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW sesudah turunnya Surah Al-Mudassir ayat 1 – 7. Sementara dakwah terperinci-terangan mulai dijalankan sehabis turunnya Surah Al-Hijr ayat 94 – 95.

  • Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilaksanakan nabi Muhammad SAW pada orang-orang terdekatnya saja. Orang orang yang memeluk islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian diketahui sebagai kelompok assabiqunal awwalun. Beberapa di antara mereka adalah Khadijah, Ali Bin Abu Thalib, Abu Bakar Ash-Siddiq dan lain lain.
  • Dakwah terang – terangan  diawali Rasulullah SAW dengan menghimpun masyarakatMekkah di bukit Shafa dan mengajak mereka menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini, Rasulullah SAW menerima penolakan keras yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri ialah Abu lahab.

Ajaran Islam abad Mekah, yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah selaku berikut:

  • Keesaan Allah SWT
  • Hari Kiamat selaku hari pembalasan
  • Kesucian jiwa
  • Persaudaraan dan Persatuan

Rasulullah SAW menyampaikan ajakan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain:

  • Abu Zar Al-Giffari, seorang tokoh dari kaum Giffar.
  • Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus.
  • Dakwah Rasulullah SAW kepada penduduk Yastrib (Madinah).
Contoh Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah

1 – 10 Contoh Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah

1. Apa pemahaman singkat dari dakwah?

a. Menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman

b. Mewujudkan kebahagian dan kemakmuran hidup dunia dan akhirat

c. Melarang dari hal-hal yang jelek

d. Menyebarkan agama Islam

Jawaban : A

2. Dakwah lewat tulisan baik dengan mempublikasikan kitab-kitab, majalah, internet, koran, dan goresan pena-tulisan, jenis dakwah dari?

a. Dakwah bil-Haal

b. Dakwah bil-tadwin

c. Dakwah bil-lisan

d. Dakwah ammah

Jawaban : B

3. Apa tujuan utama dari dakwah?

a. Menyeru, mengajak dan mengundang orang untuk beriman

b. Mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat

c. Melarang dari hal-hal yang jelek

d. Menyebarkan agama Islam

Jawaban : A

4. Macam-macam dakwah, kecuali?

a. Dakwah bil-hisab

b. Dakwah fardiah

c. Dakwah ammah

d. Dakwah bil-Haal

Jawaban : A

5. Metode dakwah yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (satu orang) atau terhadap beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas, pemahaman dari dakwah?

Baca Juga :  Pola Soal Doa Sehari-Hari Pilihan Ganda Dan Balasan

a. Dakwah fardiah

b. Dakwah ammah

c. Dakwah bil-Haal

d. Dakwah bit-tadwin

Jawaban : A

6. Dasar dakwah dalam alquran surat?

a. Ali-imran 100 dan 104

b. Ali-imran 100 dan 110

c. Ali-imran 104 dan 110

d. Ali-imran 110 dan 111

Simak Juga : Contoh Soal Tata Cara Berwudhu Pilihan Ganda dan Jawaban

Jawaban : C

7. Berikut ini yang tidak termasuk fokus dakwah Rasulullah SAW kurun Makkah ialah….

a. Memperbaiki budbahasa.

b. Menyebarkan pemikiran tauhid.

c. Penegakan persamaan derajat insan.

d. Mengganti pemimpin suku Quraisy

Jawaban : D

8. Dasar dari retorika dakwa dalam Al-quran?

a. An-Nahl ayat 120

b. An-Nahl ayat 122

c. An-Nahl ayat 125

d. An-Nahl ayat 126

Jawaban : C

9. Rasullullah SAW berdakwah dengan memberi keteladanan dalam berakhlak sehinga disebut….

a. Khatamul anbiya.

b. Baldatun tayyibah.

c. Ahsanul khaliqin.

d. Uswatun hasanah.

Jawaban : B

10. Intisari Surat Al-Hijr ayat 94 yakni ….

a. Larangan berlaku bergairah terhadap orang tua

b. Larangan berlaku agresif dalam berdakwah

c. Perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka

d. Perintah kepada Nabi Muhammad biar berdakwah secara jelas-terangan

Jawaban : D

11. Salah satu keberhasilan Nabi Muhammad saw. Dalam berdakwah yaitu karena ….

a. Tegas

b. Memberi pola yang bagus(uswatun hasanah)

c. Lembut

d. Pandai berpidato

Jawaban : B

12 – 20 Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah dan Jawaban

12. Piagam Madinah berisi empat bab yang tersiri atas….

a. 40 pasal

b. 50 pasal

c. 60 pasal

d. 70 pasal

e. 80 pasal

Jawaban : D

13. Untuk menghindari lebih banyaknya korban penyiksaan yang dijalankan oleh kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW. menetapkan untuk hijrah ke….

a. kota Madinah

b. negri Syam

c. Bukit Safa

d. Muzdalifah

e. Palestina

Jawaban : A

14. Kaum muslimin yang berhijrah ke Makkah ke Madinah disebut….

a. kaum Aus

b. kaum Khazraj

c. kaum Muhajirin

d. kaum Anshar

e. kaum Quraisy

Jawaban : C  

15. Kaum muslimin Madinah yang membantu kaum Muhajirin disebut….

a. kaum Aus

b. kaum Khazraj

c. kaum Muhajirin

d. kaum Anshar

e. kaum Quraisy

Jawaban : D

16. Salah satu asas politik yang dipraktekkan oleh Rasulullah ialah Al Adatul insaniyah yang artinya….

a. perikemanusiaan

b. keadilan sosial

c. demokrasi

d. persatuan Islam

e. Persaudaraan Islam

Jawaban : A

17. Dalam membuatkan agama Islam, dakwah Rasulullah SAW. dibagi menjadi… periode.

a. dua

b. tiga

Baca Juga :  Contoh Soal Past Continuous Tense Pilihan Ganda Dan Tanggapan

c. empat

d. lima

e. enam

Jawaban : A

18. Pada periode Makkah, dakwah Rasulullah SAW. berlangsung selaama…. Tahun.

a. 10

b. 11

c. 12

d. 13

e. 14

Jawaban : D

19. Pada periode Madinah, dakwah Rasulullah SAW. berjalan selaama…. Tahun.

a. 10

b. 11

c. 12

d. 13

e. 14

Jawaban : A

20. Pada era Madinah, dakwah Rasulullah SAW. lebih menekankan pada masalah….

a. tauhid

b. budpekerti

c. keimanan

d. syari’at

e. sosial penduduk

Jawaban : E

21. Salah satu suku yang berada di Madinah, yaitu….

a. suku Adi

b. Bani Umayah

c. suku Quraisy

d. suku Bani Hasyim

e. Aus

Jawaban : E

22 – 30 Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah dan Kunci Jawaban

22. Sebelum Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah nama kota Madinah yakni….

a. Makkah

b. Yaman

c. Yatsrib

d. Qahirah

e. Habasyah

Jawaban : C

23. Sebelum Islam tiba ke Madinah, kota ini mempunyai dua suku, adalah….

a. Baduy dan Qibty

b. Quraidzah dan Kinan

c. Quraisy dan Kilalah

d. Aus dan Khazraj

e. umamah dan Kinaah

Jawaban : D

24. Perang yang dikerjakan kaum muslimin dikala menciptakan parit yakni….

a. Perang Khandaq

b. Perang Jamal

c. Perang Uhud

d. Perang Hunain

e. Perang Badar

Jawaban : A

25. Nabi Muhammad SAW. melaksanakan haji terakhir (Haji Wada) pada tahun….

a. 5 H

b. 3 H

c. 7 H

d. 10 H

e. 11 H

Jawaban : C

26. Berikut seni manajemen dakwah yang dilaksanakan Rasullah saw pada masa Madinah, kecuali…

a. Dakwah dengan mendirikan masjid

b. Dakwah dengan persetujuandan bai’at

c. Dakwah dengan pemaksaan

d. Dakwah dengan korespondensi dan delegasi dengan raja-raja

Jawaban : C

27. Berikut pesan yang tersirat di balik kejadian hijrah ke Madinah, kecuali….

a. Selamatnya Rasulullah SAW dari pembunuhan orang kafir

b. Rasulullah dapat mendirikan akidah dan syariah

c. Kekalahan agama Islam dan gagalnya mendirikan pusat pemerintahan Islam

d. Menyebabkan jatuhnya Mekah dari kekuasaan kaum musrikin (sehabis Fathu Makkah).

Jawaban : C

28. Kota Madinah terletak di sebelah utara Hijaz, atau 300 mil (± … ) sebelah utara kota Makkah.

a. 445 Km

b. 455 Km

c. 465 Km

d. 475 Km

e. 485 Km

Jawaban : E

29. Kata Yatsrib berdasarkan kamus Lisanul ‘Arab berasal dari tsaraba yang artinya …

a. memuji

b. menyenangkan

c. memotivasi/menyemangati

d. suka memberi pemberian

e. mencela, mencerca, dan menjelek-jelekkan

Jawaban : E

30. Zaman kebodohan disebut juga zaman….

a. madaniyah

b. jahiliyah

c. makiyah

Baca Juga :  Acuan Soal Membayar Zakat Opsi Ganda Dan Balasan

d. makmur

e. amanah

Jawaban :  B

31 – 40 Contoh Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah

31. Rasulullah SAW. mendapatkan wahyu pertama di….

a. Ka’bah

b. Masjidil Haram

c. Gua Hira

d. Gua Tsur

e. Padang Arafah

Jawaban :  C

32. Wahyu pertama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW. terdapat dalam surah….

a. Q.S. Al Fatihah [1]: 1-7

b. Q.S. Al Muddassir [74]: 1-5

c. Q.S. Al Maidah [5]: 3

d. Q.S. AL ‘Alaq [96]: 6-10

e. Q.S. Al ‘Alaq [96]: 1-5

Jawaban :  E

33. Sejak turun wahyu surah Al Muddasir [74]: 1-7 Rasullullah SAW. mengawali untuk berdakwah. Sasaran dakwah Rasululullah SAW. awalnya adalah….

a. istri dan anak

b. kerabat terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya

c. sobat dan hamba sahaya

d. kabilah Bani Hasyim

e. kaum Quraisy

Jawaban :  B

34. Materi yang disampaikan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. selama di Makkah, pribadi terfokus terhadap inti sarinya, adalah….

a. tauhidullah

b. shalat

c. jihad

d. akhlakul karimah

e. zakat

Jawaban :  A

35. Nabi Muhammad SAW. berdakwah di Makkah selama….

a. 3 tahun

b. 10 tahun

c. 13 tahun

d. 23 tahun

e. 40 tahun

Jawaban :  C

36. Masyarakat Makkah pada waktu ditu sedang dilanda banyak sekali krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis….

a. budbahasa

b. budaya

c. moneter

e. ekonomi

d. iktikad

Jawaban :  A

37. Ayat berikut :

soal dakwah no 37

Artinya….

a. menjadi rahmatan lil alamin

b. menyempurnakan budpekerti

c. memberi kabar besar hati

d. menjadi saksi

e. tauhid

Jawaban :  B

38. Suri pola yang bagus disebut juga….

a. akhlakul karimah

b. akhlakul khabisah

c. uswatun hasanah

d. uswatun khabisah

e. htaman nabiyyin

Jawaban :  C

39. Berikut ini orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW., kecuali….

a. Khadijah binti Khuwailid

b. Ali bin Abi Thalib

c. Zaid bin Haritsah

d. Abu Bakar Shiddiq

e. Umar bin Khathab

Jawaban :  E

40. Berikut ini adalah tahapan- tahapan dakwah Rasulullah saw pada abad Makkah, kecuali ….

a. Dakwah secara membisu- membisu

b. Dakwah dikalangan keluarga

c. Dakwah secara jelas- terangan

d. Dakwah kepada banyak sekali suku disekitar Makkah

Jawaban :  C

41. Pada kurun dakwah secara terang-terangan ini juga sudah menyatakan diri masuk Islam dari golongan kaum kafir Quraisy, ialah…

a. Umar bin Khattab

b. Abu Bakar Ash Shidiq

c. Hamzah bin Abdul Muthalib

d. Abu Zar Al-Giffari

Jawaban :  D

Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah